Nalo ka wahine i loko o ka huaʻōlelo aikāne

na Laiana Wong (ka lā 9 o Kēkēmapa, 2017)

Synopsis: There is an implication attached to the word aikāne, that it only applies to males. Females are not represented based on its overt construction. Its meaning, generally understood through English translations, can carry negative connotations.

Aloha kākou e nā aikāne (hoa) ʻōlelo Hawaiʻi. I ka P3 nei, ua mālama ʻia ke kūpale papahana laeoʻo a kaʻu haumāna, ʻo Kuʻulei Alves, no ke kekelē ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ke kumuhana i noiʻi ʻia, ʻo ia ke kūlana o ka wahine ma ke kuanaʻike Hawaiʻi. Hoʻohālike ʻia aku nō ia me ke kūlana o ka wahine ma ke kuanaʻike haole. A i loko o kā ia ala hōʻike, hāpai ʻia maila kahi huaʻōlelo e lohe nui ʻia nei ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia nō ʻo “aikāne”, a kūkākūkā ʻia hoʻi kona mau manaʻo like ʻole.

Hōʻike maila ʻo ia ala i nā manaʻo i hōʻiliʻili ʻia e Pukui mā lāua ʻo Elbert, a pēlā hoʻi me kā Andrews a me kā Parker. Ua hoihoi nō ka hoʻohālikelike ʻia ʻana o kēia mau wehewehena kekahi i kekahi, no ka mea, ʻaʻole i like a like ka ikaika kuhi o ia mau puke i ke ʻano o ka moe ʻana o nā kānaka. Ua kuhi pololei aku ʻo Andrews i ka pilina o kēia huaʻōlelo Hawaiʻi me ka huaʻōlelo “sodomy” ma ka ʻōlelo haole. Ma loko o ka puke a Pukui mā, aia wale nō ke komo ʻana o ia manaʻo a pākuʻi ʻia mai ka huaʻōlelo “aikāne” ma ke ʻano i kāhulu no “moe”, ʻo ia hoʻi, ʻo “moe aikāne”.

I hoihoi kēia, no ka mea, e like me ka hōʻike a Andrews, ua wehewehe ʻo Pukui mā ma o ka ʻōlelo haole penei, “An intimate friend of the same sex”. Eia hou, he ʻelua huaʻōlelo ma ke kūkulu ʻia ʻana o ka huaʻōlelo “aikāne”, ʻo “ai” a ʻo “kāne”, a ʻo ka manaʻo mua o ai ma lalo o ka wehewehe ʻana a Pukui mā, ʻo ia ke “coition”, he ʻano huaʻōlelo kūlana kiʻekiʻe no panipani. A ua lilo ka huaʻōlelo “kāne” ʻo ia kona kāhulu. Aia i laila ka mea hoihoi. Kohu mea lā, he hana ia na ke kāne wale nō e lawelawe ai, a na haʻi paha e lawelawe mai ai i ke kāne. ʻAʻole paha pēlā.

Pehea lā hoʻi ka wahine? Ma muli nō paha o ia hua ʻo “kāne”, e manaʻo ʻia iho ʻaʻohe komo ka wahine.  ʻAʻole i maopopo iaʻu nā hana a pau i hiki ke kapa ʻia he “ai”, a pēia hoʻi paha me nā manaʻo pili i ka huaʻōlelo ʻo “panipani”. ʻAʻole naʻe paha kēia he hana na ke kāne wale nō. He hana anei kēia na ka wahine? A he aha hoʻi ka manaʻo o “intimate”? Ua pili kēia hua i ia mau hana ʻo ke ai a me ka panipani? Noʻu iho, ʻaʻole paʻa ka haʻina iaʻu. Maliʻa o ala mai ka poʻe ʻike, a e kūkala mai lākou ma o kahi ua lā a kū ai i nā kala hale.

Wahi a Andrews, ʻo ka noho kekahi ʻano o ia mea he aikāne. ʻO ka noho pū ʻana ia he kāne a he kāne, a i ʻole ia, he wahine a he wahine. ʻO ka huaʻōlelo haole no kēia “noho pū” ʻana, ʻo ia hoʻi ʻo “cohabit”. Pehea lā? He ai nō paha ia, ʻaʻole paha? No ke aha i wehewehe lihi wale ʻia ai kēia hua i loko o nā puke wehewehe ʻōlelo? No ka makaʻu paha i ka hoʻohalahala ʻia mai? He mea ia e hilahila ai? Noʻu iho, he hana ia i hoʻokae ʻia e ka poʻe Kalikiano a ua hele a like ka manaʻo me ko ka huaʻōlelo ʻo “hoapili”. He hoapili a i ʻole he hoa ai, ʻaʻole e hihi. ʻAʻohe hewa i laila. He mau wāhine paha a he mau kāne, ʻaʻohe wehena i laila!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s