He aha lā hoʻi kēlā mea e kau mai ala i luna?

na Laiana Wong (ka lā 11 o Nowemapa, 2017)

Synopsis: Ignorance is revealed in many ways. Knowing one’s place is more valuable than knowing what one might view as fact.

Aloha mai nō kākou e ka poʻe heluhelu o Kauakūkalahale, nā kamaʻāīna a me nā malihini nō hoʻi kekahi. I ʻike ʻia nō ke kamaʻāina o kekahi wahi i kona ʻike ʻana i nā poʻopoʻo a pau o kona ʻāina. ʻO ka malihini ʻike ole i ka helu pō, ʻaʻohe ona hoʻohalahala ʻia mai. ʻAʻole ʻo ia noho ma ʻaneʻi. I koʻu wā e kamaliʻi ana, lohe au i kekahi moʻolelo hōʻakaʻaka, a ua paʻa nō ia moʻolelo a hiki i kēia manawa nō e ʻāhinahina nei ka ʻumiʻumi. I kēia manawa naʻe ua ʻokoʻa koʻu hoʻomaopopo ʻana i ka manaʻo nui o ia moʻolelo, a he haʻawina ʻokoʻa kāna o ka waiho ʻana maila.

I ke aumoe lilo o kekahi pō, a i ka pili paha o ke ao, e inu pia ana ʻelua kānaka i loko o kahi pāka kahakai. I ke kulu ʻana nō o ka pō, e ʻoʻoki mai ana ka ʻona a ka pia, puka maila ka ʻōlelo a kekahi kanaka, penei hoʻi, “ʻEā, nani maoli ka mahina o nēia pō.” Hōʻole akula kona hoa, “ʻAʻole kēlā ʻo ka mahina, e kēnā wahi hūpō. ʻO ia ka lā!” I ia pane kīkoʻolā ʻana mai a ke hoa, ʻo ka māhanahana aʻela nō ia o ke kīkēʻōlelo a hiki i ke kū ʻana o lāua he alo huli aku a he alo huli mai, a kohu moa kākala ua mākaukau ʻo ka lele ʻana o kahi ma luna o kahi.

I ia manawa nō, ʻōlelo maila kekahi o lāua, “ʻEā, e ke hoa, ʻaʻole paha kāua e ʻaʻaka i kahi a me kahi. E aloha nō kāua. E kakali nō paha a kāʻalo mai kekahi kanaka i mua o kāua, a e nīele aku nō kāua i kona manaʻo. A ʻo kā ia ala pane, ʻo ia ana nō kā kāua e ʻaelike ai.”

Ua ʻae maila ke hoa a ʻo ia kakali aku nō ia a ʻōʻili maila kahi kaʻaka Pukikī. Hele nō a kokoke loa maila kēlā, ʻupu aʻela ka nīnau a kekahi hoa, “E ia nei e kāʻalo aku nei. He ui a he nīnau kēia. He aha maila kēlā mea poepoe māʻamaʻama e kau mai ana ma luna o kākou?” I lohe mai ka hana o ka malihini, he kūnānā wale nō ka hana, ʻaʻohe wahi ʻekemu. Hikaʻa lani aʻela naʻe kēlā me ka haka pono aku i ia mea poepoe e māʻamaʻama mai ana. ʻAʻohe wahi pane. Hikaʻa hou aʻela, nānā. ʻO ia hākālia nō a pau kāuna nō hoʻi kona nānā ʻana i ia mea. ʻO ia ihola kona wā i pane mai ai, i ka ʻī ʻana mai penei, “ʻAʻole au ʻike, he malihini au no kēia ʻāina.”

I koʻu lohe mua ʻana i kēia moʻolelo, hū ka ʻaka a kahe ka hūpē. He hūpō nō ia o nā hūpō! A ʻo ia ke ʻano o ia wā. Ua ʻakaʻaka ʻia ka Pukikī i ka hūpō. Eia naʻe, i ka noʻonoʻo hou aʻe i kēia manawa, ke ʻike nei au i ke akamai o ia Pukikī a nui hoʻi koʻu mahalo. ʻO ia hoʻi, he malihini ʻo ia no ia wahi. Inā ua hōʻike mai ʻo ia i nā kamaʻāina i ke ʻano o ia mea poepoe e kau mai ala i luna o ko lāua kulāiwi, inā he hana mahaʻoi nō paha ia. Ua akamai nō naʻe kona hōʻike aku iā lāua i kona ʻike ʻole i ke ʻano o ia mea. ʻAʻole ia ʻo kona kuleana.

ʻEā, he nui nō paha ka poʻe o ka ʻāina ʻē mai e hōʻike mai nei iā kākou kamaʻāina i ke ʻano o ko kākou ʻāina ponoʻī. Kohu mea lā, he hūpō kākou kamaʻāina, a ua pōmaikaʻi nō i nā ʻike a pau a lākou ala e pāhola mai ai. ʻAʻole lā! ʻO kēlā Pukikī ma ka pāka kahakai, ua ʻike nō ʻo ia i ka helu pō!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s