E ʻaʻala anei ka pua i kona inoa

na Laiana Wong (ka lā 25 o Nowemapa, 2017)

Synopsis: Names that have been suggested for the rail stations by a HART committee do not have meanings that reflect the history and the issues surrounding the project. They should have names that are informative.

Aloha mai kākou. ʻO kēlā poʻo manaʻo e kau mai ana ma luna nei, he nīnau ia no ka mana o ka inoa. I ka wā iā Uiliama Hoʻonāueueihe i kākau ai i kāna moʻolelo kaulana no nā ipo ʻelua, ʻo Romeo lāua me Julieta, no ke kaua hoʻomauhala ʻana o ko lāua mau ʻohana ʻelua me ka pākela māhanahana o ka inaina, e hōʻike ana ʻo ia ala no ke kūpono ʻole o ka hoʻokae aku o kekahi ʻohana i kahi ma ke ʻano he hoʻokae wale aku nō. He oki loa hoʻi ka hoʻokae aku ma muli wale nō o ka inoa. Wahi a Hoʻonāueueihe, he  mea ʻole ka inoa o ka pua, ʻo ia mau kolopua nō.

Noʻu iho, e kaukaʻi aku ka noʻonoʻo ma luna o ka hōʻike a Pukui no ia mea he inoa, ʻo ia hoʻi, he mana ko laila. Ua hōʻike maila ʻo ia no nā ʻano inoa like ʻole i kapa ‘ia ma luna o kākou kānaka, a na ka inoa nō e alakaʻi i ko kākou ʻano. ʻAʻole naʻe e pau ke kapa inoa ʻana ma laila. Ua kapa ʻia ka inoa o nā ʻāina like ʻole mai ka nui a ka liʻiliʻi, a ua hoʻohana ʻia ua mau inoa ʻāina lā i loko o nā mele a me nā ʻōlelo noʻeau no ka hoʻohanohano ʻana, ka hoʻohalahala ʻana, ka hoʻomanaʻo ʻana i kekahi hana, a ia mea aku ia mea aku. A wahi a Pukui mā, ma loko o ka puke Place Names of Hawaii, he nui hewahewa nā inoa hou o ka ʻāina e haku ʻia nei no nā wahi hou e kūkulu ʻia nei, he hale, he pāka, he alanui, he kaiāulu, a pēlā akula. A ua pau pū nō hoʻi me ke alakaulewa e holo nei ma Oʻahu, a e kaulana nei i ka pipiʻi loa o ke kumukūʻai.

Ua hāpai ʻia aʻe nei he mau inoa no nā wahi hoʻolulu ʻeiwa e kūkulu ʻia nei. Eia ihola nō ua mau inoa lā e like me ko lākou hōʻike ʻia ma ka nūhou. ʻO Kualakai, Keoneae, Honouliuli, Hoaeae, Pouhal(a), Halaulani, Waiawa, Puuloa, a ʻo Halawa. Ua kamaʻāina ua mau inoa nei, ʻoiai he mau inoa ʻāina ia no ia mau wahi, a ʻo ia ke kumu e maopopo ai ka manaʻo a me ka puana ʻana, a me ka moʻolelo paha. ʻO Keoneae naʻe, ʻaʻole au kamaʻāina.

Ua hele nō a kaulana ua alakaulewa nei i kona kūʻē ʻia no ka pūhalalū ʻana o ka moʻohelu kālā i ʻāpono ʻia no kona kūkulu ʻia ʻana. Eia hou, e kāki ʻia ana nā kānaka a pau, akā, ʻaʻole kākou a pau e ʻike ana i ka pōmaikaʻi ke hoʻomaka kona nome ʻana i ke ala hao. No laila, ʻaʻole paha e maikaʻi ke kapa inoa ʻana i ia mau kahua hoʻolulu ma nā inoa ʻāina. Maikaʻi paha ke kapa ʻana i nā inoa no ka hoʻomanaʻo ʻana i ka moʻolelo o ke kūkulu ʻana a me nā mea hoihoi paha o ia mau ʻāpana ʻāina. A no laila, eia au ke hāpai nei i kekahi mau inoa ʻē aʻe.

Eia mai: ʻo Pohākalae, no ka nui o ke kālā e lele kapuahi ana i ke kūkulu ʻia ʻana; ʻo Pīkaʻamo, no ka paʻu mau ʻana o nā limahana; ʻo Honokamanō, no kahi noho o Kaʻahupāhau; ʻo Keonehāneʻe, no ke ʻano paʻa ʻole o ka honua ma ia wahi i kūkulu ʻia ai nā pou; ʻo Keakekālā, no ka ʻānunu o ka poʻe ʻahaʻōlelo e noho ana ma ka ʻaoʻao ʻEwa a e piʻi ana ka waiwai o ko lākou hale; ʻo Alakokopi‘i, no ka hopena o ka ʻai nui ʻana i ke kōpaʻa; ʻo Kalaʻihikalā, ʻoiai he ʻāina wela ʻiʻo nō ia Kona; ʻo Kanuʻaonākānaka, no ka noho paʻapū ʻana o ka poʻe o ia wahi; a ʻo Kaiʻahāmauleo, no ka pipi i ʻane halapohe ma ia kai haumia.

Ua ʻokoʻa ka manaʻo o Hoʻonāueueihe a ʻokoʻa hoʻi ko ka Hawaiʻi. He mana ko ka ʻōlelo, a he mana pū ko ka inoa ʻāina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s